pozadi pozadi

MAS Karlštejnsko, z.ú.

MAP rozvoje vzdělávání

Výzvy PRV2. VÝZVA MAS V SOULADU S PROGRAMEM ROZVOJE VENKOVA (PRV)

Číslo
Fiche

Název Fiche Vazba Fiche na čl. Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013

Alokace pro
2. výzvu

F1 Podpora zemědělců Čl. 17.1.a - Investice do zemědělských podniků 7.574.600 Kč
F2 Podpora zpracovatelů Čl. 17.1.b - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 3.787.400 Kč
F3 Lesnická infrastruktura Čl. 17.1.c - Lesnická infrastruktura 5.049.800 Kč
F4 Preventivní opatření v lesích Čl. 24.1.a - Zavádění preventivních protipovodňových opatření v lesích 2.524.900 Kč
F5 Neproduktivní investice v lesích Čl. 25 - Neproduktivní investice v lesích 1.262.500 Kč
F6 Podnikání v nezemědělských činnostech a cestovním ruchu Čl. 19.1.b - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 5.049.800 Kč

Termíny:
20. 12. 2018 - Vyhlášení výzvy
31. 1. 2019 - Seminář pro žadatele, od 16:00 hod., MAS Karlštejnsko, Pod Drahou 984, Řevnice, zasedací místnost (2. patro)
21. 2. 2019 - Seminář pro žadatele, od 16:00 hod., Radnice Hořovice, Palackého nám. 2, Hořovice, zasedací místnost (přízemí)
21. 3. 2019 - Seminář pro žadatele, od 16:00 hod., MAS Karlštejnsko, Pod Drahou 984, Řevnice, zasedací místnost (2. patro)

4. 3. 2019 - 26. 4. 2019 - Přijetí žádostí na MAS
7. 6. 2019 - Termín registrace na RO SZIF

Výzva MAS č. 2 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova (PRV)

Souhlas s vyhlášením výzvy

Interní postupy MAS pro výzvu PRV

Obecné a specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 platné pro rok 2019

Metodika výpočtu finačního zdraví (FZ) žadatele

Příručka pro zadávání zakázek PRV

 

Seznam přijatých žádostí o dotaci v rámci Výzvy MAS č. 2 MAS Karlšejnsko, z.ú. v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD

Seznam projektů k financování v rámci 2. výzvy MAS v souladu s PRV schválených Správní radou Místního partnerství

Zápis jednání Hodnotící komise Místního partnerství pro 2. výzvu MAS v souladu s PRV dne 30. 5. 2019

Zápis jednání Výběrové komise Místního partnerství pro 2. výzvu MAS v souladu s PRV dne 31. 5. 2019

Zápis jednání Správní rady Místního partnerství pro 2. výzvu MAS v souladu s PRV dne 4. 6. 2019

 

Fiche č. 1 - Podpora zemědělců

Fiche č. 2 - Podpora zpracovatelů

Fiche č. 3 - Lesnická infrastruktura

Fiche č. 4 - Preventivní opatření v lesích

Fiche č. 5 - Neproduktivní investice v lesích

Fiche č. 6 - Podnikání v nezemědělských činnostech a cestovním ruchu

 

Seminář pro žadatele a příjemce:

 Prezentace_PRV_Seminář pro žadatele a příjemce

 

Případné dotazy zodpoví:
Bc. František Palek, DiS.
projektový manažer PRV
tel.: 608 535 527, e-mail: frantisek.palek@karlstejnskomas.cz, info@karlstejnskomas.cz