pozadi pozadi

MAS Karlštejnsko, z.ú.

MAP rozvoje vzdělávání

Dotazníková šetření            MAS Karlštejnsko, z.ú. připravuje podklady a dokumentaci pro nové plánovací období EU 2014-2020, ve kterém chce opět využít možnosti zapojit do čerpání finančních prostředků z Evropské unie a otevřít tak pro region své působnosti čerpat tyto finanční prostředky žadateli z regionu.

            Jedním z předpokladů pro čerpání těchto prostředků je kvalitně zpracovaná Integrovaná strategie rozvoje území (ISRÚ/SCLLD), která obsáhne kompletní problematiku řešeného území s definováním všech rozvojových směrů a možností.

            Abychom mohli definovat potřeby regionu, chceme do tvorby strategie zapojit širokou veřejnost. Chtěli bychom Vás proto požádat, abyste se zapojili do sběru projektových záměrů. Své projektové záměry zasílejte na přiloženém formuláři v tištěné podobě na adresu kanceláře MAS Karlštejnsko, z.ú., Všeradice 18, 267 26 Všeradice nebo v elektronické podobě prioritně na adresu spl.maskarlstejnsko@gmail.com , v kopii na maskarlstejnsko@gmail.com .

            Děkujeme Vám za vyplnění formuláře a Vaši snahu podílet se na tvorbě nové strategie území MAS Karlštejnsko, z.ú. S průběhem jejího zpracování budete postupně seznamováni na webu MAS Karlštejnsko, z.ú. – www.karlstejnskomas.cz .

 


Dotazník č.1

Mapování potřeb, možností a záměrů v regionu MAS Karlštejnsko, z.ú.,
pro přípravu Integrované strategie rozvoje území (ISRÚ/SCLLD) pro období 2014 – 2020
 
 
 

Dotazník č.2

Dotazník pro obyvatele regionu MAS Karlštejnsko, z.ú. k rozvojové strategii ISRÚ/SCLLD pro programovací období EU 2014 - 2020

MAS Karlštejnsko_Pro obyvatele_dotazník_2014-2020